Geologinės aplinkos stebėsena

Geologinės aplinkos kokybės ir saugumo įvertinimas

pagal Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos įgyvendinimo priemones:

  • vertinami požeminio vandens telkinių atsinaujinimo šaltiniai, požeminio vandens cheminė būklė, kokybės kitimo tendencijos ir jas lemiantys veiksniai;
  • inventorizuojami nauji karstiniai reiškiniais Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone, vertinama klimato kaitos įtaką gipso cheminės denudacijos intensyvumui, karstinių procesų aktyvumui ir kraštovaizdžio pokyčiams;
  • vykdomas nuolatinis Lietuvos teritorijos natūralaus (gamtinio) bei antropogeninio seisminio aktyvumo stebėjimas ir Lietuvos teritorijos seisminio pavojingumo, lokalių seisminių įvykių įtakos aplinkos, kraštovaizdžio ir ūkinės veiklos pokyčiams seismogeninėse zonose vertinimas.

 

Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo ataskaita čia:

 

pagal Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų 2016–2020 metų programos „Geoenergetika ir saugi aplinka“ įgyvendinimo priemones:

  • vykdomas miestų ir priemiesčių aglomeracijų geocheminis kartografavimas M 1:10 000-1:25 000;
  • vykdomi augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų tyrimai gruntiniame vandenyje;
  • vykdoma gėlo požeminio vandens išteklių racionalaus ir saugaus naudojimo priežiūra ir informacijos valdymas;
  • renkami inžineriniai geologiniai Utenos, Alytaus miestų duomenys;
  • rengiama Lietuvos teritorijos indukuoto seismingumo vertinimo metodika.

Atnaujinimo data: 2024-02-19