PATVIRTINTA
                                                                      Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
                                                                      2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 316
                                                                      (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
                                                                      2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-352 redakcija)

 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
NUOSTATAI

I skyrius

Bendrosios nuostatos

1. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos.

2. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, kurios juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre – 188710780, turinti sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu ir savo pavadinimu, logotipą. Tarnybos buveinės adresas – S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius.

3. Tarnyba finansuojama iš valstybės biudžeto. Tarnybai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktuose nustatyta tvarka gautos lėšos.

4. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Aplinkos ministerija, kuri atlieka Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytas savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas.

5. Tarnyba veikia aplinkos ministrui pavestoje gamtos išteklių valdymo srityje.

6. Tarnybos nuostatai (toliau – Nuostatai) keičiami aplinkos ministro įsakymu.

7. Tarnybos vieši pranešimai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje.

II skyrius

Tarnybos veiklos tikslai ir funkcijos

8. Tarnybos veiklos tikslai:8.1. teisės aktuose nustatytais atvejais vykdyti ūkinės veiklos reguliavimą ir priežiūrą žemės gelmių srityje;

8.2. kurti, saugoti ir valdyti valstybinę geologinės informacijos sistemą;

8.3. tirti žemės gelmes, saugoti žemės gelmių kokybę, stebėti ir prognozuoti jos pokyčius.

9. Tarnyba atlieka šias funkcijas:9.1. Įgyvendindama Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:

9.1.1. atlieka Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 3, 4, 6, 10 ir 14 punktuose nustatytas funkcijas;

9.1.2. atlieka Lietuvos Respublikos anglies dioksido geologinio saugojimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 1 dalyje, 12 straipsnio 3, 4 ir 6 dalyse nustatytas funkcijas;

9.1.3. tvirtina leidimo tirti žemės gelmes ir leidimų naudoti žemės gelmių išteklius ir žemės gelmių ertmes formas;

9.1.4. teisės aktuose nustatytais atvejais vertina žemės gelmių geologinių tyrimų programas ir (ar) ataskaitas;

9.1.5. derina branduolinės energetikos objekto statinio statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ar griovimo projektus;

9.1.6. organizuoja ir vykdo konkursus naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes;

9.1.7. teisės aktuose nustatytais atvejais derina ūkio subjektų monitoringo programas ir vertina ūkio subjektų monitoringo ataskaitas, derina savivaldybių aplinkos monitoringo programas ir vertina savivaldybių aplinkos monitoringo atitiktį aplinkos monitoringo programose nustatytoms sąlygoms;

9.1.8. derina galimų geologinės aplinkos taršos židinių anketas (deklaracijas);

9.1.9. derina naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, telkinių planuojamų rekultivuoti plotų markšeiderinius planus;

9.1.10. derina angliavandenilių gręžinių ir jų atšakų projektus, požeminio vandens gręžinio likvidavimo ir geoterminio gręžinio arba geoterminės sistemos likvidavimo projektus, teisės aktuose nustatytais atvejais derina požeminio vandens gavybos gręžinio ir geoterminės sistemos projektus;

9.1.11. įrašo į Mažųjų karjerų sąvadą mažuosius karjerus, tvarko Mažųjų karjerų sąvadą;

9.1.12. teisės aktuose nustatytais atvejais išduoda teritorijų planavimo sąlygas ir derina teritorijų planavimo dokumentus;

9.1.13. vertina ūkio subjektų pateiktus žemės gelmių išteklių apskaitos duomenis.

9.2. Įgyvendindama Nuostatų 8.2 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:

9.2.1. atlieka Žemės gelmių įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 8, 12, 13, 16 ir 17 punktuose nustatytas funkcijas;

9.2.2. atlieka Žemės gelmių registro, Valstybinės geologijos informacinės sistemos ir Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;

9.2.3. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims duomenis apie žemės gelmes;

9.2.4. teikia visuomenei informaciją apie žemės gelmių būklę;

9.2.5. įsigyja, kaupia, konservuoja, restauruoja, tiria, sistemina, saugo ir eksponuoja eksponatus apie Lietuvos geologinę raidą ir naudingąsias iškasenas, Lietuvos žemės gelmių geologinių tyrimų istoriją, sudaro sąlygas sukauptus eksponatus viešai naudoti, rengia ir vykdo geologijos edukacines programas;

9.3. Įgyvendindama Nuostatų 8.3 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:

9.3.1. atlieka Žemės gelmių įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 ir 15 punktuose nustatytas funkcijas;

9.3.2. vykdo valstybinį žemės gelmių kartografavimą;

9.3.3. atlieka žemės gelmių geologinius tyrimus pagal tarptautines programas ar projektus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų pasirašytas su Tarnyba sutartis;

9.4. Tarnyba taip pat atlieka šias funkcijas:

9.4.1. Žemės gelmių įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 5, 7, 9 ir 11 punktuose nustatytas funkcijas;

9.4.2. rengia teisės aktų, išskyrus įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, susijusių su žemės gelmių geologiniu tyrimu, naudojimu ir apsauga, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su žemės gelmių geologiniu tyrimu, naudojimu ir apsauga, projektų;

9.4.3. žemės gelmių srityje teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms pasiūlymus rengiant strateginio planavimo dokumentus;

9.4.4. teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms;

9.4.5. žemės gelmių srityje atstovauja Aplinkos ministerijai ir dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų, darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių veikloje, bendradarbiauja su užsienio valstybių geologijos institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikai;

9.4.6. teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų ir vykdo tarptautines sutartis žemės gelmių srityje;

9.4.7. teisės aktuose nustatytais atvejais organizuoja planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procesą;

9.4.8. teisės aktuose nustatytais atvejais dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese;

9.4.9. planuoja Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimą, rengia investicinius projektus ir juos įgyvendina žemės gelmių srityje;

9.4.10. rengia, įgyvendina ir koordinuoja tarptautines programas ir projektus žemės gelmių srityje;

9.4.11. įgyvendina programas ir projektus žemės gelmių srityje;

9.4.12. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

9.4.13. teikia tarnybinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

9.4.14. vykdo uolienų ir gruntų bandinių litologinių savybių, fizikinių ir mechaninių rodiklių įvertinimą, atlieka požeminio vandens, uolienų ir gruntų cheminės sudėties tyrimus;

9.4.15. vykdo kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

III skyrius

Tarnybos teisės

10. Tarnyba, įgyvendindama jai nustatytus veiklos tikslus ir atlikdama pavestas funkcijas, turi teisę:

10.1. teisės aktuose nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją, reikalingą Tarnybos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

10.2. jungtis į tarptautines geologijos institucijų asociacijas, sudaryti su užsienio valstybių geologijos tarnybomis ir tarptautinėmis geologijos organizacijomis bendradarbiavimo sutartis;

10.3. sudaryti darbo grupes, pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų atstovus ir specialistus, suderinus su jų vadovais, Tarnybos sprendžiamoms problemoms nagrinėti;

10.4. sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijomis, įstaigomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

10.5. teisės aktuose nustatyta tvarka gauti paramą Tarnybos veiklos tikslams įgyvendinti ir pavestoms funkcijoms atlikti;

10.6. Tarnyba gali turėti kitų įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtintų teisių.

IV skyrius

Tarnybos veiklos organizavimas

11. Tarnybos veikla organizuojama pagal aplinkos ministro patvirtintus metinius veiklos planus, rengiamus vadovaujantis Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“.

12. Tarnybos administracijos struktūrą tvirtina aplinkos ministras.

13. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį penkerių metų kadencijai (ne ilgiau kaip dviem kadencijoms iš eilės) Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras. Tarnybos direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas aplinkos ministrui.

14. Jei Tarnybos direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, kai nėra ir pavaduotojo, – kitas Tarnybos direktoriaus paskirtas Tarnybos valstybės tarnautojas.

15. Tarnybos direktorius, be Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų pareigų:

15.1. vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir aplinkos ministro pavedimus;

15.2. teikia aplinkos ministrui tvirtinti Tarnybos administracijos struktūrą, metinius veiklos planus;

15.3. teikia aplinkos ministrui Tarnybos metines veiklos ataskaitas, atsiskaito aplinkos ministrui už savo veiklą;

15.4. veikia Tarnybos vardu, atstovauja jai valstybės, savivaldybių, tarptautinių organizacijų institucijose ir įstaigose palaikant santykius su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis arba įgalioja tai daryti Tarnybos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

15.5. tvirtina Tarnybos administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, vidaus tvarkos taisykles, darbo reglamentą;

15.6. įstatymų ir kitų teisės aktuose nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas, materialines pašalpas;

15.7. organizuoja ataskaitų rinkinių pateikimą pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą;

15.8. vykdo kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

16. Tarnybos direktorius turi pavaduotoją, kurį Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Tarnybos direktorius. Jei Tarnybos direktoriaus pavaduotojo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus paskirtas Tarnybos valstybės tarnautojas. Direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos direktoriui.

17. Tarnybos vidaus auditą atlieka Aplinkos ministerijos Centralizuoto vidaus audito tarnyba.

V skyrius

Baigiamosios nuostatos

18. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Biudžetinių įstaigų įstatyme nustatyta tvarka.

 

Informaciją tvarko Indrė Satkūnienė
tel. (0 5) 233 1535, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-02-20