Apie LGT

Lietuvos geologijos tarnybos misija – įgyvendinti valstybės politiką žemės gelmių naudojimo srityje, išsaugant geologinės aplinkos kokybę ateities kartoms, plėtojant geologinės informacijos naudojimą.

Trumpa Lietuvos geologijos tarnybos istorija

Lietuvos geologijos tarnyba buvo įsteigta 1940 metais spalio 16 dieną, nors būtinybė ir prielaidos įkurti geologinių tyrimų tarnybą buvo susiformavusios jau gerokai anksčiau. Nuo 1941 metų iki 1991 metų Lietuvos geologijos tarnyba ne kartą keitė savo pavadinimą, organizacinę struktūrą, priklausomybę, bet geologinio tyrimo darbai buvo vykdomi intensyviai ir kryptingai. 

LGT_istorija.png

 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo pritarimu 1991 metų kovo 11 dieną vietoj iki tol buvusių Geologijos darbų gamybinio susivienijimo ir Gamtos išteklių departamento įsteigta Valstybinė geologijos tarnyba.

Naujojo modelio Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) pradėjo savo veiklą turėdama 15 etatų ir žemės gelmių naudojimo reguliavimo funkcijas. Valstybinius geologinius tyrimus atliko geologijos įmonės. Tuometinio tarnybos direktoriaus Gedimino Motuzos aktyvumo ir iniciatyvos dėka, geranoriškai padedant Norvegijos geologijos tarnybai, LGT buvo transformuojama į europietiško modelio nacionalinę geologinių tyrimų tarnybą, be žemės gelmių naudojimo reguliavimo, dar ir tiesiogiai vykdančią valstybei reikalingus geologinius tyrimus ir valdančią geologinės informacijos sistemą. Tai buvo racionalus sprendimas, leidęs vienoje organizacijoje sukaupti valstybiniams geologiniams tyrimams skiriamas biudžeto lėšas ir sutelkti profesionalius geologus.

LGT_nare_LT.png

 

  • Lietuvos geologijos tarnyba nuo 1994 metų yra Europos geologijos tarnybų forumo (FOREGS) narė
  • Narystė Europos geologijos tarnybų asociacijoje. Nuo 1994 metų Lietuvos geologijos tarnyba yra visateisė savarankiškos ne pelno Europos Geologijos Tarnybų asociacijos (angl. EuroGeoSurveys), jungiančios 33 Europos šalių geologijos tarnybas, narė, aktyviai dalyvauja stiprinant geomokslų žinių pritaikymą ir naudą visuomenei tiek Europos, tiek pasaulio mastu.
  • Narystė Tarptautinėje geologijos mokslų sąjungoje (IUGS). Tarptautinė geologijos mokslų sąjunga (toliau – IUGS) jungia daugiau nei 250 000 geologijos mokslų specialistų iš daugiau nei 120 pasaulio šalių. Svarbiausias IUGS tikslas – siekti, kad geologijos žinios būtų kuo plačiau ir visapusiškiau pritaikytos darnaus vystymosi tikslams įgyvendinti. Lietuvos geologijos tarnybos atstovai dalyvauja IUGS komisijų veikloje, pasauliniuose geologiniuose kongresuose (IGC), kurie organizuojami kas 4 metai.
  • Narystė ProGEO – Europos asociacijoje geologiniam paveldui išsaugojti, kurios misija – skatinti Europos tipinių ir unikalių kraštovaizdžių, geologinės įvairovės objektų ir reiškinių išsaugojimą. Asociacija aktyviai dalyvauja rengiant Europos Tarybos, UNESCO strateginius dokumentus, propaguoja geologinio paveldo išsaugojimą ir darnų naudojimą. Nuo 1996 metų kartu su Tarptautine geologijos mokslų sąjunga (IUGS) ProGEO siekia sudaryti svarbiausių Europos geologinių vietovių nacionalinius, regioninius ir europinės reikšmės sąrašus, atsižvelgiant visų pirma į jų mokslinę, pažintinę vertę ir kitas savybes, apibūdinančias būdingiausius Europos geologinės įvairovės bruožus.

Pagrindinės LGT darbo kryptys

LGT_veiklos_kryptys.png

 

Visuomenės susirūpinimas aplinkos apsaugos problemomis, darnios plėtros koncepcijos diegimas kelia naujus reikalavimus ir geologiniams tyrimams. Lietuvos geologijos tarnyba aktyviai siekia prisidėti prie darnios plėtros, atitinkamai orientuodama taikomųjų tyrimų tikslus, operatyviai teikdama visuomenei duomenis apie žemės gelmes, teigiamas ir neigiamas jų savybes, tirdama ir prognozuodama geologinius procesus.

 

Informaciją tvarko Indrė Satkūnienė
tel. (0 5) 233 1535, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-02-19