Įstatymai

 1. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (nuoroda)
 2. Lietuvos Respublikos anglies dioksido geologinio saugojimo įstatymas (nuoroda)
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (nuoroda)
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (nuoroda)
 5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (nuoroda)
 6. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (nuoroda)
 7. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (nuoroda)
 8. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (nuoroda)
 9. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (nuoroda)
 10. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (nuoroda)
 11. Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas (nuoroda)

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl šiaurės Lietuvos karstinio regiono teritorijos ir intensyvaus karsto žemių grupavimo nustatymo“ (nuoroda)
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl Pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo (nuoroda)
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1873 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 1166 „Dėl Anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų žvalgybos, anglies dioksido geologinių saugyklų naudojimo ir uždarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 83 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 14 d. nutarimas Nr. 34 „Dėl kompetentingų institucijų informavimo apie radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, skirtų išsklaidytiesiems angliavandeniliams tirti, panaudojimą, hidraulinį uolienų ardymą, jo metu panaudotų medžiagų sudėtį ir kiekį tvarkos ir sąlygų“ (nuoroda)
 20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ (nuoroda)

  Ministrų įsakymai

   
 21. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 166 „Dėl Pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultivavimo metodikos patvirtinimo“ (nuoroda)
 22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417 „Dėl Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo“ (nuoroda)
 24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 472 „Dėl Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 77 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo taisyklės“ patvirtinimo“ (nuoroda)
 26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 135 „Dėl Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo vykdymo tvarkos“ (nuoroda)
 27. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 316 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda)
 28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 580 „Dėl Konkursų naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius ir žemės gelmių ertmesvykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 248 „Dėl Aplinkos ministerijos atsakingų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo valdymo“ (nuoroda)
 30. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl Duomenų apie upių baseinų rajone esančius saugomus plotus rinkimo ir sisteminimo tvarkos patvirtinimo“ (nuoroda)
 31. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 719 „Dėl Požeminio vandens telkinių vertinimo ir jų priskyrimo upių baseinų rajonams metodinių reikalavimų patvirtinimo“ (nuoroda) 
 32. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 726 „Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo“ (nuoroda)
 33. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. D1-34 „Dėl Skystojo kuro degalinių projektavimo, statybos ir eksploatavimo aplinkos (išskyrus oro) apsaugos reikalavimų (LAND 1-2003) patvirtinimo“ (nuoroda)
 34. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. D1-467 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso rengėjo funkcijų vykdymo“ (nuoroda)
 35. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 36. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 37. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. D1-41 „Dėl Statybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda)
 38. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. D1-578 „Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 39. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-643 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo projekto rengimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 40. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-228 „Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 41. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. D1-444 „Dėl Naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 42. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. D1-451 „Dėl Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 43. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 44. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. D1-614/VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“ (nuoroda)
 45. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 46. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. D1-23 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms patvirtinimo“ (nuoroda)
 47. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. D1-172 „Dėl Požeminio vandens telkinių būklės vertinimo kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 48. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1-239 „Dėl Kasybos pramonės atliekų tvarkymo“ (nuoroda)
 49. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės mėn. 30 d. įsakymas Nr. D1-294 „Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 50. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. D1-655 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemių, priskiriant karstinių reiškinių intensyvumo grupėms, nustatymo“ (nuoroda)
 51. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda)
 52. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (nuoroda)
 53. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ (nuoroda)
 54. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1- 1056 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo“(nuoroda)
 55. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. D1-14 „Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 56. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. D1-635 „Dėl funkcijų, užtikrinančių 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo, iš dalies keičiančioje Tarybos direktyvą 85/337/EEB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir reglamentą (EB) Nr. 1013/2006, nustatytų ataskaitų teikimo reikalavimų įgyvendinimą, paskirstymo“ (nuoroda)
 57. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-1053 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02: 2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" patvirtinimo“ (nuoroda)
 58. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. D1-183 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.03:2012 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone" patvirtinimo“ (nuoroda)
 59. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 60. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 61. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 62. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo (nuoroda)
 63. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 64. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-273 „Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 65. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. D1-286 „Dėl Gintaro išteklių geologinio tyrimo (žvalgybos) ir naudojimo (gavybos) darbų priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 66. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. D1-398 „Dėl Angliavandenilių išteklių gavybos apskaitos prietaisų įrengimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 67. Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 68. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-912 „Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 69. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. 3-306(1.5 E)/D1-632 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 70. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda) 
 71. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. D1-117 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“  (nuoroda)
 72. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. D1-51 „Dėl Mažųjų karjerų įrengimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 73. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. D1-111 „Dėl Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda) 

 74. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m.  kovo 29 d. įsakymas Nr. V-385/D1-91 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo grandinės rizikos vertinimo ir valdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)

 75. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. D1-227 „ Dėl Angliavandenilių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)

   

  Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymai

 76. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 1999 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 39 „Dėl Lietuvos Respublikos kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių klasifikacijos“ (nuoroda)
 77. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 23 „Dėl Žinybinių statistinių ataskaitų tvirtinimo“ (nuoroda)
 78. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1-01 „Dėl Markšeiderinių darbų atlikimo kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniuose laikinųjų taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 79. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-06 „Dėl Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkos patvirtinimo“ (nuoroda)
 80. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 81. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 1-47 „Dėl Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių klasifikacijos tvirtinimo“ (nuoroda)
 82. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 1-02 „Dėl Angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo komisijos darbo reglamento” (nuoroda)
 83. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 1-03 „Dėl Angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo“ (nuoroda)
 84. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 1-133 „Dėl Žemės gelmių registro objektų duomenų klasifikatorių patvirtinimo“ (nuoroda)
 85. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 1-09 „Dėl Angliavandenilių telkinio detaliosios žvalgybos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo pavirtinimo“ (nuoroda)
 86. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-107 „Dėl Valstybinės geologijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda)
 87. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1-146  „Dėl Žemės gelmių duomenų teikimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 88. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymas  Nr. 1-104 „Dėl Ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“ (nuoroda)
 89. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 1-07 „Dėl Leidimų tirti žemės gelmes turėtojų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“  (nuoroda)
 90. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1-86 „Dėl Lietuvos kvartero stratigrafijos schemos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 91. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1-146 „Dėl Išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių aprobavimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 92. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-201 „Dėl Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda)
 93. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1-248 „Dėl Ūkinės veiklos teritorijų ekogeologinių sąlygų vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“ (nuoroda)
 94. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1-258 „Dėl Geologinės informacijos naudojimo teritorijų planavime rekomendacijų patvirtinimo“ (nuoroda)
 95. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1-259 „Dėl Savivaldybių dirvožemio ir požeminio vandens monitoringo rekomendacijų patvirtinimo“ (nuoroda)

 96. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 1-156 „Dėl Metodinių reikalavimų monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui patvirtinimo“ (nuoroda) 
 97. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 1-90 „Dėl Požeminio vandens išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 98. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1-186 „Dėl Sūrymų gavybos ir tiesioginio išleidimo į požeminius vandenis metinės statistinės ataskaitos 1-NF formos patvirtinimo“ (nuoroda)
 99. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 1-153 „Dėl Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 100. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 1-158 „Dėl Žemės gelmių registro išrašų formų patvirtinimo“ (nuoroda)
 101. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 1-6 „Dėl Lietuvos teritorijos požeminio vandens proveržio rizikos zonų ribų nustatymo“ (nuoroda)
 102. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 1-52 „Dėl Lietuvos silūro, ordoviko, kambro, ediakaro sistemų stratigrafinės klasifikacijos patvirtinimo“ (nuoroda)
 103. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 1-115 „Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos ir (ar) žvalgybos darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, pripažinimo ir išlaidų ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai apskaičiuoti (įvertinti) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 104. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 1-222 „Dėl Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų patvirtinimo“ (nuoroda)
 105. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 1-2 „Dėl Gintaro išteklių geologinės paieškos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 106. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1-190 „Dėl Vandens telkinių nuosėdų litologinės klasifikacijos patvirtinimo“ (nuoroda)
 107. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 1-16 „Dėl Įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas“ (nuoroda)
 108. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 1-62 „Dėl Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 109. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 1-175 „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“ (nuoroda)
 110. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 1-207 „Dėl leidimų ir jų priedų formų patvirtinimo“ (nuoroda)
 111. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 1-494 „Dėl požeminio vandens išteklių klasifikacijos patvirtinimo“ (nuoroda)

 112. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-38 „Dėl leidimų naudoti angliavandenilių išteklius plotų nustatymo“ (nuoroda)

Informaciją tvarko Tadas Gauronskis

tel. (0 5) 233 7715, el. p. [email protected]

I. Teisės aktai, reguliuojantys Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos priežiūros veiklą

 1. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (nuoroda)
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (nuoroda)
 3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (nuoroda);
 4. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (nuoroda)
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (nuoroda)
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 316 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda)
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. D1-41 „Dėl Statybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda)
 8. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 1-07 „Dėl Leidimų tirti žemės gelmes turėtojų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“  (nuoroda)
 9. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 1-16 „Dėl Įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas“ (nuoroda)
   

II. Teisės aktai, įtvirtinantys žemės gelmių geologinių tyrimų reikalavimus

 1. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (nuoroda)
 2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (nuoroda)
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ (nuoroda)
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. D1-578 „Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. D1-451 „Dėl Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (nuoroda)
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ (nuoroda)
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-1056 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo“(nuoroda)
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-1053 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02: 2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" patvirtinimo“ (nuoroda)
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. D1-183 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.03:2012 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone" patvirtinimo“ (nuoroda)
 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. D1-286 „Dėl Gintaro išteklių geologinio tyrimo (žvalgybos) ir naudojimo (gavybos) darbų priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 12. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 1999 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 39 „Dėl Lietuvos Respublikos kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių klasifikacijos“ (nuoroda)
 13. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 14. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 1-47 „Dėl Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių klasifikacijos tvirtinimo“ (nuoroda)
 15. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 1-03 „Dėl Angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo“ (nuoroda)
 16. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 1-133 „Dėl Žemės gelmių registro objektų duomenų klasifikatorių patvirtinimo“ (nuoroda)
 17. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 1-09 „Dėl Angliavandenilių telkinio detaliosios žvalgybos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo pavirtinimo“ (nuoroda)
 18. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymas  Nr. 1-104 „Dėl Ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“ (nuoroda)
 19. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1-86 „Dėl Lietuvos kvartero stratigrafijos schemos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 20. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1-146 „Dėl Išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių aprobavimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 21. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 1-90 „Dėl Požeminio vandens išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 22. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 1-6 „Dėl Lietuvos teritorijos požeminio vandens proveržio rizikos zonų ribų nustatymo“ (nuoroda)
 23. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 1-52 „Dėl Lietuvos silūro, ordoviko, kambro, ediakaro sistemų stratigrafinės klasifikacijos patvirtinimo“ (nuoroda)
 24. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 1-222 „Dėl Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų patvirtinimo“ (nuoroda)
 25. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 1-2 „Dėl Gintaro išteklių geologinės paieškos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 26. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1-190 „Dėl Vandens telkinių nuosėdų litologinės klasifikacijos patvirtinimo“ (nuoroda)
 27. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 1-62 „Dėl Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda)
 28. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 1-175 „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“ (nuoroda)
 29. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 1-207 „Dėl leidimų ir jų priedų formų patvirtinimo“ (nuoroda)
 30. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 1-494 „Dėl požeminio vandens išteklių klasifikacijos patvirtinimo“ (nuoroda)

​​​​​

Informaciją tvarko Tadas Gauronskis

tel. (0 5) 233 7715, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-02-19