Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

 

Informaciją tvarko Teisės ir administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas Gintaras Valdenas
tel. (8 5) 233 7715, el. p. [email protected]

 

Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos geologijos tarnyboje tvarkos ico3.gif aprašas

Atnaujinimo data: 2023-11-10