Cheminėmis medžiagomis užteršto grunto ir požeminio vandens valymas

Teisės aktai, reglamentuojantys užterštų teritorijų tvarkymą
Sąvokos, apibrėžimai
Potencialūs taršos židiniai
Teršiančių medžiagų apžvalga:
      Neorganinės medžiagos:
            Metalai
      Organinės medžiagos
Aromatiniai angliavandeniliai
            Naftos produktai
            Fenoliai
            Pesticidai
            Chlorinti angliavandeniliai
            Polichlorinti bifenilai
            Kitos patvarios organinės medžiagos
      Radionuklidai
Valymo metodų apžvalga:
      Grunto valymo metodai in situ
      Grunto valymo metodai ex situ
      Požeminio vandens valymo metodai in situ
Požeminio vandens valymo metodai ex situ

Atnaujinimo data: 2024-02-20