2023-12-06

Požeminio vandens duomenų teikimas už 2023 metus

Požeminio vandens gavybos duomenis už 2023 metus reikia teikti naudojantis Lietuvos geologijos tarnybos elektroninėmis paslaugomis. Duomenys teikiami pasirinkus paslaugą Duomenų teikimas į sistemas / Žemės gelmių registras / Požeminio vandens gavybos duomenų teikimas. Asmenys teikiantys duomenis už įmonę, turi turėti patvirtintą atstovavimą (Instrukcija dėl Atstovavimo prašymo teikimo ir patvirtinimo).

Elektroninės paslaugos funkcijos yra atnaujintos. Duomenų teikimo instrukciją rasite čia. Pagrindinė naujovė – gavybos apskaitos prietaisų registracijos kortelė. Ją pildant bus reikalingi pradiniai rodmenys 2023 m. sausio 1 d.

Požeminio vandens gavybos apskaitos reikalavimus ir apskaitos metinių ataskaitų teikimo tvarką nustato Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 (Nauja redakcija nuo 2019-11-01: Nr. D1-393, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10818) (nuoroda)

Požeminio vandens gavybos duomenis už 2023 m. reikia pateikti iki 2024 m. vasario 15 d.